Facility Management

Poskytujeme komplexní služby v oblasti Facility Managementu pro firmy, obce, města a příspěvkové organizace

Komplexní služby v oblasti Facility Managementu

Specializujeme se na poradenskou činnost v oblasti Facility Managementu s důrazem na minimalizaci rizik a optimalizaci nákladů. Základem je zpracování analýzy, kterou lze také doplnit o nadstavbovou službu implementace nebo i následného řízení a dozoru nad novým nastavením ve zvolené oblasti.

Facility Management zahrnuje široké spektrum podpůrných činností, které nejsou „core businessem“ společností, ale které musí být řešeny k podpoře a zajištění chodu firmy. Typicky se jedná o zajištění čistého, bezpečného, příjemného a technicky způsobilého prostředí s fungujícími interními službami jako recepce, podatelna, občerstvení.

Naši odborní poradci mají za sebou mnohaleté zkušenosti s touto problematikou na mezinárodním poli, a to jak na straně klienta, tak i na straně poskytovatele.

Nabídka služeb v této oblasti

Vstupní analýza

Analýza zdrojů
Definice výstupu
Revize smluv
Současný stav zajištění činností
Identifikace rizik, neshod
Pasportizace
Návrhy opatření, nástrojů
Identifikace potenciálu

Samotná implementace

Zpracování studií proveditelnosti
Příprava podkladů pro výběrová řízení
Administrace výběrových řízení
Vyhodnocení výběrových řízení
Detailní pasportizace budov
Nastavení úrovní služeb (SLA)
Nastavení ukazatelů výkonnosti (KPI)
Školení zaměstnanců

Dozor a management

Audity
Řízení změny
Řízení Facility Managementu
Outsourcing Facility Managera
Periodické řízení / dozor
Hodnocení ukazatelů výkonnosti

Jaké výhody získáte?

 • optimalizaci provozních nákladů
 • posílení integrace procesů různých služeb
 • uvolnění a optimalizaci zdrojů
 • zjednodušení vazeb mezi strategickou, taktickou a provozní úrovní
 • zajištění stálé komunikace (zdola nahoru a naopak)
 • podporu propojení mezi historickými skutečnostmi, stávajícím
 • stavem a budoucími požadavky
 • nejefektivnější využití synergií napříč různými službami, které pomohou
 • zvýšit výkonnost a snížit náklady společnosti
 • snížení počtu konfliktů mezi interními a externími poskytovateli služeb.
 • transparentní znalost a informace o úrovních služeb a nákladech
 • zlepšování udržitelnosti v rámci organizace (uplatňováním analýzy životního cyklu na majetky/zařízení)
 • jednoduchý a zvládnutelný koncept interních a externích odpovědností za služby založený na strategických rozhodnutích, která vedou k systematickým postupům insourcingu a outsourcingu